Postępowanie podatkowe -trochę praktycznej wiedzy

Postępowanie podatkowe rozpoczyna się gdy urząd stwierdzi nieprawidłowości w rozliczonych podatkach podatnika. W związku z czym, aby ustalić stan faktyczny zobowiązany jest do zastosowania przepisów i procedur wynikających głownie z ustawy Ordynacja podatkowa.

W zakresie kontroli podatkowej

Podatnik powinien zostać zawiadomiony o wszczęciu kontroli podatkowej (Ordynacji podatkowa przewidują jednak wyjątki od tej zasady), wówczas nie zawiadomi o kontroli. Jednak po wszczęciu kontroli, podatnik jest poinformowany dlaczego nie otrzymał ww. zawiadomienia.
Kontrola rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, rozpoczęcie przed upływem 7 dni wymaga zgody podatnika lub wniosku. Gdy kontrola nie rozpocznie się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, rozpoczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

kontrole podatkowe
Co jest nam potrzebne podczas kontroli podatkowej ?

W kontroli podatkowej należy doręczyć kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazać legitymację służbową przez kontrolującego, w opisanym dokumencie powinno być pouczenie o prawach i obowiązkach podczas kontroli.
Jeżeli ustalenia kontroli są według podatnika nieprawidłowe może przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia, dobrze jest wskazać wnioski dowodowe. Jest na to 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, zaś kontrolujący ma obowiązek ustosunkować w przedmiotowym zakresie.

Czynny udział w postępowaniu podatkowym

Podatnik posiada prawo czynnego udziału, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w każdej czynności prowadzonego postępowania podatkowego w obu instancjach. Powyższe daje prawo wglądu w akta sprawy w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika, sporządzania notatek, odpisów oraz kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń. Można żądać wydania kopii akt sprawy lub ich uwierzytelnionych odpisów albo uwierzytelnienia kopii akt sprawy, również po zakończeniu postępowania.

Przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia organu podatkowego.

Terminowe załatwienie sprawy przez organ podatkowy

Sprawa powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

Jeżeli złożony został wniosek o przeprowadzenie rozprawy albo rozprawę przeprowadzono z urzędu, załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

postępowanie podatkowe
Pamiętaj, aby trzymać terminów dotyczących spraw podatkowych !

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy zawiadamia podatnika, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie przysługuje podatnikowi prawo złożenia ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia, dyrektora izby administracji skarbowej, jeżeli sprawa dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji związanych z kontrolą, wydanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby administracji skarbowej.

Przywrócenie terminów procesowych

Niedotrzymanie terminu procesowego, określonego do dokonania czynności (np. do wniesienia zażalenia) może zostać przywrócone po wystąpieniu do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o jego przywrócenie.
Organ podatkowy ma obowiązek przywrócić termin, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki uchybienia terminu: nastąpiło bez winy podatnika, złożył wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, jednocześnie z wniesieniem wniosku dopełni czynności, dla której był określony termin.
W złożonym wniosku istotne jest uzasadnienie przyczyn uchybienia terminu.